Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Nacka Ridklubb 

 1. Ändamål

Nacka Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet, och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl.a. främja ridningen i Sverige på sätt som anges i ridsportförbundets stadgar. 

 2. Säte

Föreningen har sitt säte i Nacka kommun.
Föreningens organisationsnummer är 814000-6837. 

 3. Medlemskap

Envar känd person, som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift, antages som medlem. 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens och ridsportens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.
Beslut om att avslå medlemskap fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts. I beslutet ska skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande ska gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslut ska inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den som fått avslag på medlemsansökan 

Behandling av personuppgifter 

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. 

4. Hedersmedlem

Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar. 

5. Avgifter

Medlem erlägger årsavgift, vars storlek efter förslag av styrelsen varje år fastställs av årsmötet. 

Årsavgiften skall erläggas på sätt som styrelsen fastställer. 
Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift. Av avgifterna skall till distriktsorganisationen och till Ridsportförbundet inbetalas så stor del som respektive årsmöte fastställt. 

6. Utträde och uteslutning

Medlem, som under ett helt år trots påminnelser underlåtit att betala sin årsavgift, anse ha utträtt ur föreningen. Medlem, som av annan anledning önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, som beviljar utträde. Erlagda årsavgifter återbetalas ej. 

Medlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, brutit mot ridsportens värdegrund, brutit mot föreningens stagar eller annars skadat föreningen intressen.  

Föreningen kan påkalla återkallelse av ryttarlicens enligt SvRFs stadgar § 15 sista stycket. 

Uteslutning gäller tillsvidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till viss tid. Sådan tidsbegränsning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning ska fattas av styrelsen och får av den berörde överklagas enligt reglerna i 15 kap RFs stadgar.  

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom av viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.  

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.  

Beslut om medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till SvRF enligt reglerna i 15 kap RFs stadgar.  

7. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen. Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. 

Dess kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem. 

8.Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. 

9. Stadgetolkning

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar efter de stadgar som gäller för distriktet och Ridsportförbundet. 

I händelse av tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma vilka ej varit förutsedda i dessa stadgar, hänskjutes frågan till nästa årsmöte (extra årsmöte) eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i trängande fall. 

10. Stadgeändring och föreningens upplösning

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller enskild medlem. 

För stadgeändring fodras beslut av ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet angivna röster vid två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten, varav det ena årsmöte. Ändring av stadgarna skall godkännas av Svenska Ridsportförbundets styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift. 

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är om beslutet ense. 

I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar. Beslut om upplösning skall tillställas Ridsportförbundet. 

11. Rösträtt

Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. 

Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om medlemsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. 

Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i § 12, men ej rösträtt. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma. 

12. Beslut och omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker öppet, dock skall frågor om personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i § 4 och § 10 avgörs genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad skall lotten avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

13. Årsmöte

Årsmöte äger rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Förslag från enskild medlem att upptas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen, skall hållas tillgängliga för medlemmarna fr.o.m. 7 dagar före årsmötet. Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig. 

14. Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

 1. Mötets öppnande. 
 1. Val av ordförande för mötet. 
 1. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet. 
 1. Fastställande av röstlängd. 
 1. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
 1. Fastställande av dagordning. 
 1. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst. 
 1. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning. 
 1. Fastställande av överföring av årets resultat till 2020 års balansräkning. 
 1. Revisorernas berättelse. 
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 1. Behandling av sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelse samt fastställande av deras balansräkning. 
 1. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i § 17 2 st angivna antalet. 
 1. Val av ordförande. 
 1. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter. 
 1. Val av eventuella sektioner, förutom ungdomssektion (se § 23). 
 1. Anmälan av ungdomssektionen vald styrelseledamot jämte personlig suppleant. 
 1. Val av en revisor och en revisorssuppleant. 
 1. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen. 
 1. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud. 
 1. Fastställande av årsavgifter för nästkommande år. 
 1. Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas till beslut på årsmöte. 
 1. Sammanträdets avslutande. 

 15. Extra allmänt möte

Extra allmänt möte hålles 

 • då förhållanden enligt § 10 föreligger; 
 • då styrelsen så finner erforderligt; 
 • då minst 10 % av medlemmarna så begär eller 
 • då revisorerna så begär. 

Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att en sådan begäran inkommit. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit. 

Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. 

Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1 – 5 i § 14 samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma. 

16. Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. 

Med arbetstagare jämställs den som har en stor del av sin utkomst grundat på en ekonomisk relation till föreningen. Detsamma ska gälla den som i övrigt kan anses vara jävig. 

17. Valberedning

Valberedningen består av 3 ledamöter utan suppleanter, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t.o.m. nästa årsmöte. 

Medlem i föreningen får senast 10 dagar före mötet, vid vilket val förekommer, till den sammankallande i valberedningen inlämna förslag på kandidater till de befattningar, för vilka val skall ske. 

Den sammankallade i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de olika valen samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatnominering kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna, men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande. Valberedningens ledamöter har rätt att i egenskap av medlemmar i föreningen, avge förslag på kandidater. 

18. Styrelsen

Styrelsen är då allmänt möte inte är samlat, föreningens beslutande organ. 

Styrelsen skall bestå av 

 • ordförande 
 • lägst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter samt 
 • lägst 2 och högst 4 suppleanter. 

I styrelsen ingår även minst en, av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot jämte suppleant. Mandattiden gäller 2 år från årsmöte till årsmöte. Mandattiden för ordföranden är ett eller två år. 

Mandattiden för suppleanter är ett år, med undantag för personliga suppleanter, vars mandattid följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljs vid varje årsmöte. Av föreningen anställd befattningshavare får inte väljas till styrelseledamot 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör 

Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt, men icke beslutanderätt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen. 

Styrelsen är beslutför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 

Kallelse till styrelsesammanträdet utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig att kalla till sammanträde om minst 2 ledamöter så påfordrar. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden ska vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas. 

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av den fungerande ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot. 

19. Styrelsens åligganden

Styrelsen ska – inom ramen för RFs, SvRFs och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen. 

 • Det åligger styrelsen att tillse att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler
 • Följer ridsportens värdegrund 
 • I enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begär att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister 
 • uppfyller SvRFs krav på god hästhållning och säkerhet för människor och hästar 

Vidare åligger det styrelsen särskilt att: 

 • Verka för föreningens ändamål 
 • Verkställa beslut fattade av allmänna möten 
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 
 • Handha och ansvara för föreningens medel 
 • Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmöte underställa dessa revisorernas granskning 
 • Bestämma dag och plats för allmänna möten förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten 
 • Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda ombud är utsedda för detta 
 • Övervaka stadgarnas efterlevnad

20. Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller eljest på sätt som styrelsen bestämmer. 

21. Ekonomiskt ansvar

För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar. 

22. Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall utses två revisorer. 

23. Särskilda bestämmelser

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av Riksidrottsförbundets, distriktets eller Ridsportförbundets stadgar eller som Riksidrottsförbundet, distriktet eller Ridsportförbundet från tid till annan beslutar. 

24. Ungdomssektion

Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för de frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar i enlighet med Ridsportförbundets typstadgar för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställs av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen. 

Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen. 

25. Övriga sektioner 

Föreningen är organiserad i de sektioner som fastställs av årsmötet. En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad föreningens styrelse. 

Uppdaterad: 28 SEP 2020 12:22 Skribent: Maja Müller
E-post: Adressen Gömd

Länk till MinRidskola.se

Kontakta Nacka Ridskola
Tel.tid: tisdag-fredag 13:00-14:00 
08-747 90 06 

Ridskolekansliet, fråga om fakturor
This is a mailto link

Ridlärarna, byta grupp eller dag, prata om lektioner
This is a mailto link

Utmärkt förening Nacka kommun 2020

Postadress:
Nacka RK - Ridsport
Velamsunds gård
13236 Saltsjö-boo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@nackaridklubb.s...

Se all info